Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας έχει σα σκοπό τη διερεύνηση, αξιολόγηση και καταγραφή κάθε κοινωνικού φαινομένου σχετιζόμενου με οποιουδήποτε είδους βίας από άτομο/ομάδα ατόμων κατά εαυτού ή άλλων, αυτοπρόκλητη ή/και ετερόκλητη, καθώς επίσης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη ή/και καταπολέμηση των παραπάνω φαινομένων.

 

Στις δράσεις του Ε.Δ.κ.Β εμπίπτουν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κάθε ερευνητικής, εκπαιδευτικής ή άλλης επιστημονικής δράσης με στόχο την πρωτογενή, δευτερογενή ή τριτογενή πρόληψη της βίας κατά των γυναικών μέσω της διερεύνησης ή/και του χειρισμού κοινωνικών ή άλλων παραγόντων που, άμεσα ή έμμεσα, σχετίζονται με το πρόβλημα της Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ), στην οποία περιλαμβάνεται τόσο η ενδοοικογενειακή βία και η βία στις συντροφικές σχέσεις, όσο και η βία στις ρομαντικές σχέσεις των εφήβων. Συγκεκριμένα, το Δίκτυο διοργανώνει και υλοποιεί δράσεις όπως:

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και υλικού ευαισθητοποίησης (ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλία, κ.ά.)

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού (π.χ. ημερίδες, συνέδρια, ομιλίες, καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης)

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων πρόληψης σε εφηβικό πληθυσμό (π.χ. στο εκπαιδευτικό πλαίσιο)

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων επιμόρφωσης που απευθύνονται σε:

επαγγελματίες υγείας – πρόνοιας, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες Δημόσιας Τάξης, δικηγόρους & δικαστικούς λειτουργούς, φοιτητές/-ριες επαγγελμάτων υγείας - πρόνοιας

Σχεδιασμός και διεξαγωγή ερευνών

Παροχή ενημέρωσης/πληροφόρησης σε θύματα έμφυλης βίας και διασύνδεση των θυμάτων κακοποίησης με δομές παροχής υπηρεσιών (ξενώνες, συμβουλευτικά κέντρα, κλπ.)

Διακρατικές συνεργασίες με φορείς που λειτουργούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την υλοποίηση προγραμμάτων που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και άλλες δράσεις

Διαδικτύωση των φορέων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Παρακολούθηση της υιοθέτησης και του τρόπου υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών που σχετίζονται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Ακόμη περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ