Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, με την προσυπογραφή της Χάρτας, αναγνωρίζουν τις αρχές αυτές και δεσμεύονται, ότι τις αποδέχονται και τις τηρούν, ώστε η συνολική προσπάθεια του εθελοντισμού να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενδυνάμωση, καλλιέργεια και ανάπτυξη της Κοινωνίας Πολιτών, στο πλαίσιο των νόμων του Κράτους.

Άρθρο 1:  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Αρχή της Ελευθερίας
Αρχή της Διαφάνειας και Λογοδοσίας
Αρχή της Δημοκρατικής Συγκρότησης και Λειτουργίας
Αρχή της Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αρχή της Κοινωνικής Ευθύνης, Υπευθυνότητας και Εμπιστοσύνης
Αρχή της Κοινωνικής Διαβούλευσης, του Διαλόγου και της Συμμετοχής

Άρθρο 2:  ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Κάθε πράξη εθελοντισμού εξυπηρετεί κοινωφελείς σκοπούς, είναι ενσυνείδητη και ανιδιοτελής, γίνεται με διάθεση προσφοράς και συμπαράστασης, πάντοτε με την ελεύθερη θέληση και απόφαση τόσο του εθελοντή, όσο και εκείνου που δέχεται την προσφορά της εθελοντικής πράξης. Δεν υποχρεώνει, με κανένα τρόπο, ούτε τον πρώτο ούτε το δεύτερο, ούτε δημιουργεί μεταξύ τους σχέση εξάρτησης.
Ο εθελοντής οφείλει να διαθέτει ακριβή αντίληψη και συναίσθηση τόσο των αναγκών που καλείται να συνδράμει, όσο και των δικών του δυνατοτήτων.
Η εθελοντική Οργάνωση υπερασπίζεται εμπράκτως την εθελοντική προσφορά ως ελεύθερη, συνειδητή και ανιδιοτελή, και μεριμνά:
1. Για την απαραίτητη πληροφόρηση του εθελοντή σχετικά με τηφύση και τους όρους εκτέλεσης του εθελοντικού έργου.
2. Για την κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη του εθελοντή.
3. Για την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη δυνατή εκτέλεση του εθελοντικού έργου.
Αναγνωρίζει ή και επιβραβεύει με κάθε δυνατό τρόπο τη συνεισφορά των εθελοντών στην εκπλήρωση του σκοπού της.

Άρθρο 3:  ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ
Κάθε Οργάνωση διεξάγει το σύνολο των δραστηριοτήτων της υπό συνθήκες διαφάνειας και με υποχρέωση λογοδοσίας. Αποδίδει δε σημασία ιδίως ως προς τα ακόλουθα:
1. Τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και την άσκηση της διοίκησης σε αυτήν.
2. Την προέλευση και διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων της, με τεκμηρίωση των δαπανών και των εσόδων της.
3. Την έμπρακτη εφαρμογή των Αρχών που διατυπώνονται στην παρούσα Χάρτα.
Στο πλαίσιο της Αρχής της Διαφάνειας, κάθε Οργάνωση συντάσσει και δημοσιοποιεί στα μέλη της και σε κάθε ενδιαφερόμενο ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων, καθώς και αντίστοιχο οικονομικό ισολογισμό και απολογισμό, κατά προτίμηση ελεγμένο από ανεξάρτητους ελεγκτές - λογιστές. Σε αυτόν φαίνεται σαφώς, ότι το ποσοστό των δαπανών για τη χρηματοδότηση ενεργειών και έργων, που προωθούν τον κοινωφελή σκοπό της Οργάνωσης, είναι σημαντικά υψηλότερο από το ποσοστό των γενικών και διοικητικών δαπανών της.
Η αληθής, ακριβής και συστηματική ενημέρωση και πληροφόρηση παντός τρίτου σχετικά με τους πόρους, τα μέσα και τα αποτελέσματα της εθελοντικής δράσης κάθε εθελοντικής Οργάνωσης, είναι μέρος των καλών πρακτικών και είναι καθήκον απέναντι στην ιδέα και τη διάδοση του εθελοντισμού.

Άρθρο 4: ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κάθε Οργάνωση, που ενεργοποιείται στο χώρο της Κοινωνίας Πολιτών, διαθέτει αυτοτελή νομική οντότητα, εκφράζει και αποτυπώνει τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας της σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας και διέπεται, σε όλους τους τομείς δράσης και λειτουργίας της, από την Αρχή της Δημοκρατικής Συγκρότησης και Λειτουργίας.
1. Όλα τα μέλη της Οργάνωσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι οποίες διαμορφώνονται σύμφωνα με την Αρχή της πλειοψηφίας, μετά από ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων.
2. Μέλος της Οργάνωσης μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε εκφράζει τη βούληση να συμβάλλει με εθελοντική εργασία στην πραγματοποίηση των σκοπών της και πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις αποδεχόμενος τα καταστατικά της κείμενα.
Η διατήρηση και απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Οργάνωσης κρίνεται από το αν το μέλος ανταποκρίνεται στις καταστατικές αρχές της Οργάνωσης.
Η ιδιότητα του μέλους της Οργάνωσης δεν αποφέρει οιοδήποτε οικονομικό όφελος, πέραν της κοινωνικής προβολής και αναγνώρισης, που ενδεχομένως μπορεί να τους προσφέρει η ιδιότητα αυτή. Η τυχόν μειωμένη, σε σχέση με μη - μέλη, δαπάνη για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις της Οργάνωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί όφελος.
3. Η ύπαρξη τέλους εγγραφής ή ετήσιας συνδρομής δεν μπορεί να είναι αποτρεπτική του δικαιώματος εγγραφής. Άρα, τα ποσά αυτά δεν μπορούν να είναι υπέρογκα.
4. Τα μέλη δεν επιτρέπεται να έχουν έμμισθη σχέση με την Οργάνωση ούτε να αναλαμβάνουν με αμοιβή την εκτέλεση έργου ή εργασίας από την Οργάνωση.
5. Όλα τα μέλη της Οργάνωσης συμμετέχουν σ' αυτήν ως μεμονωμένα, ισότιμα και ανεξάρτητα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ιδιότητα ex-officio μέλους δεν είναι αποδεκτή. Τα τυχόν επίτιμα, κατά τις καταστατικές προβλέψεις της Οργάνωσης, μέλη δεν θεωρούνται ex-officio.

Άρθρο 5: ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών διέπονται, σε όλες τις όψεις δράσης και λειτουργίας τους, από την Αρχή της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι Οργανώσεις αυτές επιδιώκουν και υπηρετούν αποκλειστικά κοινωφελείς σκοπούς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η δραστηριότητά τους αυτή εντάσσεται ιδίως σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς κοινωφελούς δράσης:
Αναπτυξιακή Δράση - Ανθρωπιστική Βοήθεια
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Άτομα με Αναπηρία
Έρευνα - Εκπαίδευση
Κοινωνική Αλληλεγγύη - Υγεία - Πρόνοια
Παιδική Προστασία
Περιβάλλον και Πολιτική Προστασία
Πολιτισμός - Παιδεία

Εκτός από την αυτοτελή ανάληψη δράσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς αυτούς, σκοπός της Οργάνωσης μπορεί να είναι επίσης η στήριξη του έργου κοινωφελούς ιδρύματος, που δραστηριοποιείται σε έναν ή σε περισσότερους από τους τομείς αυτούς.

Άρθρο 6: ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών προάγουν την Αρχή της Κοινωνικής Ευθύνης, Υπευθυνότητας και Εμπιστοσύνης.
Με τη δράση τους συντελούν, ώστε να υπηρετούν σκοπούς και δράσεις, που αναγνωρίζονται από την κοινωνία ως αναγκαίες και σημαντικές σε διάφορους επιμέρους τομείς, ιδίως της κοινωνικής, πολιτισμικής και περιβαλλοντικής δράσης και διεθνούς συνεργασίας.
Οι Οργανώσεις αυτές αυτοβούλως και οικειοθελώς αναλαμβάνουν την ευθύνη της ποιότητας της δραστηριότητάς τους καθώς και των συνεπειών της δράσης τους για τις οποίες είναι πρόθυμες να τις υποστηρίξουν ή να τις διορθώσουν.
Με το σύνολο της δραστηριότητας και των ενεργειών τους, οι Οργανώσεις αυτές λειτουργούν, ώστε να προάγουν τις έννοιες και τις διαστάσεις της Κοινωνικής Εμπιστοσύνης και της εν γένει προαγωγής του κοινωνικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7: ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών συμμετέχουν, στην ευρύτερη δυνατή έκταση, στις διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου, συνεννόησης και συνεργασίας. Ιδίως δε, συμμετέχουν, στο μέτρο του δυνατού, στην προληπτική επεξεργασία και κατάρτιση νομοσχεδίων και άλλων νομοθετικών κειμένων, που αφορούν θέματα που άπτονται της δραστηριότητάς τους.
Οι Οργανώσεις αυτές και οι δημόσιες αρχές ενθαρρύνονται να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν τον κοινωνικό διάλογο και τη συνεργασία, ώστε να προωθούν την κοινωνική συναίνεση και συμμετοχή.

Άρθρο 8: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Προκειμένου για χρηματοδότηση που εξυπηρετεί τον κοινωφελή σκοπό της Οργάνωσης, αυτή πρέπει να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση για τα ακόλουθα, σύμφωνα και με τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 3:
1. Κατοχή τεχνικών γνώσεων / εμπειρογνωμοσύνης στο αντικείμενο του προς χρηματοδότηση έργου.
2. Εσωτερικό σύστημα εξασφάλισης αποτελεσματικότητας του ελέγχου ποιότητας.
3. Τη βεβαίωση ότι τα μέλη της διοίκησης της Οργάνωσης δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα εκτός από τις Οργανώσεις των
οποίων το αντικείμενο έχει να κάνει με επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο.
Η Οργάνωση μπορεί να γίνει αποδέκτης χορηγιών υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το καταστατικό της.