Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πρόγραμμα του OHE για το Περιβάλλον παρουσίασαν σημαντική έκθεση στην οποία τονίζεται η ανάγκη ριζικής αλλαγής στον τρόπο χρήσης σπάνιων φυσικών πόρων.  Η έκθεση «Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Products and Materials» (Περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατανάλωσης και  παραγωγής: προϊόντα και υλικά προτεραιότητας) αποτελεί την τελευταία μιας σειράς εκθέσεων της Διεθνούς Επιτροπής για τη Βιώσιμη Διαχείριση των Πόρων.

Χρησιμοποιώντας αναλύσεις με βάση τον κύκλο ζωής, ταξινομεί τα υλικά και την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή, κατανάλωση και διάθεση, και προσδιορίζει τις διαδικασίες, τα προϊόντα και τα υλικά που ευθύνονται περισσότερο για τις περιβαλλοντικές ζημίες ανά την υφήλιο.  Στην κορυφή του καταλόγου βρίσκονται τα γεωργικά προϊόντα, ιδίως τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, διότι πάνω από το ήμισυ του συνόλου των καλλιεργειών παγκοσμίως χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή.  Οι χρήστες ορυκτών καυσίμων βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο, ιδίως οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού και άλλες βιομηχανίες έντασης ενέργειας, η θέρμανση των κατοικιών και οι μεταφορές.  Στα υλικά με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους συγκαταλέγονται τα πλαστικά, ο σίδηρος, το ατσάλι και το αλουμίνιο.

Η επιτροπή θεωρεί ότι προτεραιότητα για μείωση έχουν οι ακόλουθες πιέσεις στο περιβάλλον:

Η αλλαγή του κλίματος,
Η αλλαγή ενδιαιτήματος,
Η ρύπανση από άζωτο και φώσφορο (βλέπε λιπάσματα),
Η υπερεκμετάλλευση των αλιευμάτων,
Η υπερεκμετάλλευση των δασών και άλλων πόρων,
Τα χωροκατακτητικά είδη,
Ο μη ασφαλής εφοδιασμός σε πόσιμο νερό,
Η απουσία ασφαλών εγκαταστάσεων αποχέτευσης (βλέπε βιολογικό καθαρισμό),
Η οικιακή καύση στερεών καυσίμων (βλέπε τζάκια),
Η έκθεση στο μόλυβδο,
Η ρύπανση της ατμόσφαιρας των αστικών κέντρων και
Η έκθεση σε σωματίδια στον χώρο εργασίας.

Η επιτροπή παρέχει μια σειρά στοιχείων βάσει των οποίων αποδεικνύεται, σε ανησυχητικό βαθμό, ότι η ευμάρεια και οι ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον αναπτύσσονται παράλληλα, σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση ότι η μεγαλύτερη ευμάρεια οδηγεί σε μικρότερο περιβαλλοντικό «αποτύπωμα».

Στην έκθεση αναφέρεται ότι, ενώ η μεγαλύτερη αφθονία μπορεί να οδηγήσει σε σχετικά απλές διαδικαστικές αλλαγές και σε συσκευές ελέγχου των τοπικών πηγών συμβατικής ρύπανσης του αέρα και των υδάτων, η αυξανόμενη ευμάρεια οδηγεί επίσης στην επιδείνωση προβλημάτων μεγαλύτερης κλίμακας, όπως η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.  Όσον αφορά το CO2, στην έκθεση αναφέρεται ότι «ο διπλασιασμός του πλούτου οδηγεί κατά κανόνα σε αύξηση της πίεσης στο περιβάλλον κατά 60 έως 80%, ποσοστό το οποίο ορισμένες φορές είναι μεγαλύτερο στις αναπτυσόμενες οικονομίες».

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.