altΓια αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε δέσμη μέτρων για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της υπευθυνότητας των επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα θα βοηθήσει αυτόν τον αναδυόμενο τομέα να αξιοποιήσει πλήρως το ανεκμετάλλευτο δυναμικό του και συμπληρώνεται από μια φιλόδοξη στρατηγική για την εταιρική κοινωνική ευθύνη που αποσκοπεί στην αύξηση, αφενός, της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων και της

εμπιστοσύνης των καταναλωτών και αφετέρου, της συμβολής των επιχειρήσεων στην ευημερία της κοινωνίας.

Οι δύο αυτές πρωτοβουλίες ενισχύουν τις προσπάθειες της Επιτροπής για την ανάληψη κοινής δράσης με τον ιδιωτικό τομέα σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε καιρούς δημοσιονομικών περιορισμών.

Η Επιτροπή πρότεινε να βελτιωθεί η διαφάνεια και να προωθηθούν βιώσιμα επιχειρηματικά πρότυπα μεταξύ των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι εξορυκτικές και δασικές επιχειρήσεις θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τους φόρους, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τα επιμίσθια (μπόνους) που καταβάλλουν παγκοσμίως.

Τέλος, η Επιτροπή προτείνει την απλούστευση των λογιστικών κανόνων για τις ΜΜΕ, χάρη στην οποία μπορούν δυνητικά να εξοικονομούν έως 1,7 δισεκατ. ευρώ ετησίως. Οι προτάσεις θα μείωναν επίσης τις επαχθείς υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των εισηγμένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, αυξάνοντας περαιτέρω την εξοικονόμηση δαπανών.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Antonio Tajani, αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Αυτή η δέσμη μέτρων είναι προς το συμφέρον τόσο των επιχειρήσεων όσο και ολόκληρης της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Μειώνει τον διοικητικό φόρτο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή, δυναμική κοινωνική οικονομία της αγοράς μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα».

«Το κοινωνικό επιχειρείν είναι ένα από τα πεδία που παρουσιάζουν ανεκμετάλλευτο δυναμικό για την ανάπτυξη της εσωτερικής μας αγοράς» ανέφερε ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Michel Barnier. «Το κοινωνικό επιχειρείν αποτελεί καλό παράδειγμα μιας προσέγγισης στο επιχειρείν που χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα και συμβάλλει παράλληλα στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Όμως, χρειάζεται να φροντίσουμε ώστε όλες οι επιχειρήσεις, και όχι μόνο αυτές που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα, να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τον αντίκτυπο που έχουν στο κοινωνικό σύνολο: για αυτόν τον λόγο, θα ήθελα και οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες - ιδίως στην εξορυκτική και τη δασική βιομηχανία - να χαρακτηρίζονται από περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωμές που καταβάλλουν σε κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο».

Ο αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη Επίτροπος László Andor, δήλωσε: «Η κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα αποτελεί απόρροια της διαπίστωσης ότι η κρίση, εκτός από οικονομική και χρηματοπιστωτική, έχει και δεοντολογική διάσταση. Αξίες όπως η αλληλεγγύη, η βιωσιμότητα, η απουσία αποκλεισμών και η ακεραιότητα δεν γίνονται πάντοτε σεβαστές από τις επιχειρήσεις, γεγονός που αποβαίνει, πιστεύω, σε βάρος των οικονομιών μας. Εδώ ακριβώς μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο το κοινωνικό επιχειρείν και η εταιρική κοινωνική ευθύνη, ώστε να συμβάλλουν επίσης στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για αύξηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης».

 

Κύρια στοιχεία της δέσμης: Ενθάρρυνση του υπεύθυνου επιχειρείν
Για την αύξηση της διαφάνειας των πληρωμών που καταβάλλουν οι εταιρείες εκμετάλλευσης εξορύξεων και υλοτομίας σε κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο, η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση ενός συστήματος υποβολής εκθέσεων ανά χώρα (country-by-country reporting, CBCR).

Το σύστημα αυτό προτείνεται να ισχύσει για τις μεγάλες ιδιωτικές εισηγμένες εταιρείες ή επιχειρήσεις της ΕΕ οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των εξορύξεων ή της υλοτομίας. Το CBCR διαφέρει ως έννοια από την υποβολή τακτικών χρηματοοικονομικών εκθέσεων, δεδομένου ότι παρουσιάζει χρηματοοικονομικές πληροφορίες για κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείται μια επιχείρηση αντί για ένα ενιαίο σύνολο πληροφοριών για όλον τον κόσμο. Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους φόρους, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τα μπόνους που καταβάλλουν οι πολυεθνικές εταιρείες στις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής θα καθιστά σαφή τον οικονομικό αντίκτυπο αυτών των εταιρειών στις χώρες υποδοχής. Αυτή η περισσότερο διαφανής προσέγγιση αναμένεται ότι θα ενθαρρύνει περισσότερο βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές. Για να καλύπτονται οι διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους αυτούς βάσει του συστήματος CBCR, η Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση τόσο της οδηγίας για τη διαφάνεια (2004/109/EΚ), ώστε να καλύπτονται οι εισηγμένες εταιρείες, όσο και των λογιστικών οδηγιών (78/660/EΟΚ και 83/349/EΟΚ), ώστε να καλύπτονται οι μεγάλες μη εισηγμένες εταιρείες.

Επιπλέον, η προτεινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τη διαφάνεια δεν θα επέτρεπε στους επενδυτές να αποκτούν κρυφά την ελέγχουσα συμμετοχή σε μια εισηγμένη εταιρεία («κρυφή ιδιοκτησία»). Τέτοιου είδους πρακτικές μπορούν να προκαλέσουν ενδεχόμενη κατάχρηση της αγοράς, χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης των επενδυτών και αναντιστοιχία με τις προθέσεις των επενδυτών. Βάσει της πρότασης της Επιτροπής, οι επενδυτές θα πρέπει να κοινοποιούν όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν το ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα με τα χαρτοφυλάκια μετοχών.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την κοινωνική εταιρική ευθύνη (ΕΚΕ) προσφέρει έναν εκσυγχρονισμένο ορισμό της έννοιας αυτής, ο οποίος είναι σύμφωνος με τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές και κατευθυντήριες γραμμές. Λειτουργεί ως στρατηγική η οποία θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα το δυναμικό τους. Αποσκοπεί στη βελτίωση της εμπιστοσύνης στις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης, το 2013, ενός ευρωπαϊκού βραβείου ΕΚΕ και της δημιουργίας πολυμερών πλατφορμών ΕΚΕ σε μια σειρά σχετικών βιομηχανικών κλάδων.

 

Διευκόλυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι εταιρείες που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και έχουν θέσει κοινωνικούς επιχειρηματικούς στόχους αντί να ενδιαφέρονται απλώς για τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Σήμερα, ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας αντιπροσωπεύει το 10% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και απασχολεί πάνω από 11 εκατομμύρια μισθωτούς. Η Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων για την προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξής της. Προτείνει τρόπους για τη βελτίωση της πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης από την Ε.Ε. μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και της δημιουργίας στο μέλλον ενός χρηματοδοτικού μέσου που θα παρέχει στα ταμεία κοινωνικών επενδύσεων και τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μέσα ιδίων κεφαλαίων, χρέους και επιμερισμού των κινδύνων), μέτρα για την καλύτερη προβολή τους και για την απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένης μελλοντικής πρότασης για ένα Καταστατικό Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων, καθώς και προσεχούς αναθεώρησης των κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες και των μέτρων κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά τις κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες).

 

Περιορισμός της γραφειοκρατίας για τις ΜΜΕ
Με την πρότασή της σχετικά με την τροποποίηση των λογιστικών οδηγιών (78/660/EΟΚ και 83/349/EΟΚ), η Επιτροπή αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού φόρτου που βαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις. Η απλούστευση της κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων θα τις καθιστούσε επίσης περισσότερο συγκρίσιμες, σαφείς και εύληπτες. Θα επέτρεπε επίσης στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, π.χ. στους μετόχους, τις τράπεζες και τους προμηθευτές, να κατανοούν καλύτερα τις επιδόσεις και τη χρηματοοικονομική θέση μιας εταιρείας. Οι δυνητικές εξοικονομήσεις των ΜΜΕ υπολογίζονται σε 1,7 δισεκατ. ευρώ ετησίως.

Επιπλέον, βάσει της προτεινόμενης αναθεώρησης της οδηγίας για τη διαφάνεια (2004/109/EΚ), οι εισηγμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρού και μεσαίου μεγέθους εκδοτών, δεν θα ήταν πλέον υποχρεωμένες να δημοσιεύουν τριμηνιαίες χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στον περαιτέρω περιορισμό των δαπανών και να αποθαρρύνει τις βραχυπρόθεσμες προσεγγίσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

 

Τα επόμενα βήματα:
Η δέσμη προτάσεων για περισσότερο υπεύθυνη επιχειρηματικότητα αποτελεί συνέχεια της Πράξης για την Ενιαία Αγορά (βλ. IP/11/469), στην οποία η Επιτροπή προσδιόρισε δώδεκα δράσεις για την επαναδρομολόγηση της ενιαίας αγοράς το 2012 με σκοπό τη βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Δύο από τις βασικές δράσεις που προσδιορίστηκαν ήταν η δημιουργία και η ανάπτυξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με τη θέσπιση έξυπνης νομοθεσίας και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Οι προτάσεις για την αναθεώρηση των λογιστικών οδηγιών και της οδηγίας για τη διαφάνεια θα υποβληθούν στη συνέχεια προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε.. Η ανακοίνωση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί την αφετηρία μιας σειράς νομοθετικών και μη νομοθετικών πρωτοβουλιών που πρόκειται να υποβληθούν κατά τα επόμενα δύο χρόνια. Θα υπάρξει μια πρώτη ευκαιρία να συζητηθούν με τους ενδιαφερόμενους φορείς στη διάσκεψη για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα που θα διοργανώσει η Επιτροπή στις 18 Νοεμβρίου 2011 στις Βρυξέλλες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Βλ. MEMO/11/730, MEMO/11/732, MEMO/11/734, MEMO/11/735

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_el.ht

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm