Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013,  πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη η ιδρυτική συνεδρίαση του Inter-Agency Task Force των Ηνωμένων Εθνών για την Κοινωνική κι Αλληλέγγυα οικονομία. Πρόκειται για μια νέα συνεργασία η οποία έχει στόχο να βοηθήσει τις χώρες ώστε να κινητοποιήσουν την πολιτική βούληση και να ενισχύσουν την δυναμική στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης της κοινωνικής οικονομίας στα εθνικά και διεθνή πολιτικά τους πλαίσια.

Σε μια συνάντηση η οποία ήταν ταυτόχρονα παραγωγική αλλά και πηγή έμπνευσης, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στους στόχους, το ρόλο αλλά και τους τομείς δραστηριοποίησης της Task Force όσον αφορά την Κοινωνική κι Αλληλέγγυα Οικονομία. Έτσι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν τα μέλη δεσμεύτηκαν να αναλαμβάνουν δράση ώστε:

• Να ενισχυθούν οι εταιρείες κι οι οργανώσεις της Κοινωνικής Οικονομίας ώστε να αναγνωρισθεί το έργο τους.

• Να προωθηθούν ενέργειες ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης  για την επικοινωνία της Κοινωνικής Οικονομίας και την εδραίωση των δικτύων της.

• Να υποστηριχθεί η δημιουργία κι η ενεργοποίηση, θεσμικού και πολιτικού πλαισίου για την Κοινωνική κι Αλληλέγγυα Οικονομία

• Να συντονισθούν και να ενισχυθούν οι διεθνείς προσπάθειες και συνεργασίες.

• Να εξεταστούν οι προτεραιότητες αλλά και το επιχειρηματικό περιβάλλον των κοινωνικών επιχειρήσεων και οργανισμών που επικρατεί σε κάθε χώρα, σε συνεργασία με τους εθνικούς εταίρους.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί  ότι τα μέλη της Task Force έχουν ήδη επιδοθεί σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν τις  εν εξελίξει διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μέσα στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και αφορούν την Κοινωνική κι αλληλέγγυα Οικονομία. Ένα παράδειγμα είναι το έργο της Μονάδας Συνεταιρισμών της ΔΟΕ, το έργο του Ινστιτούτο Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών για την Κοινωνική Ανάπτυξη που πραγματοποιείται στην Ασία την Κεντρική και Λατινική Αμερική, Η εργασία του FAO για τους συνεταιρισμούς και τις οργανώσεις παραγωγών και το έργο του UNIDO για start-ups που ενσωματώνουν κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.

Σύμφωνα με τον José Manuel Salazar-Xirinachs (Εκτελεστικό Διευθυντής του Τομέα Απασχόλησης της ΔΟΕ), "μια βιώσιμη λύση στην κρίση θα πρέπει να προωθήσει τα εργαλεία αλλά και τα μέσα που μπορούν να συντελέσουν στην επίτευξη οικονομικών και κοινωνικών στόχων που ενθαρρύνουν παράλληλα την αλληλεγγύη. Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο αξιωματούχο, αυτό το είδος ολιστικής προσέγγισης το ενστερνίζονται πολλές υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, πιστεύοντας παράλληλα ότι η δυναμική των επιχειρήσεων και των οργανώσεων της Κοινωνικής κι Αλληλέγγυας Οικονομίας μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας".

Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό, ότι η ομάδα εργασίας Inter-Agency  για την Κοινωνική Οικονομία είναι ένα απτό αποτέλεσμα του Συνεδρίου που οργάνωσε το Ινστιτούτο Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών για την Κοινωνική Ανάπτυξη , με τίτλο «Δυνατότητες και όρια της Κοινωνικής κι Αλληλέγγυας Οικονομίας», το οποίο πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2013. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, ερευνητές, φορείς χάραξης πολιτικής καθώς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών συζήτησαν για το πώς μπορεί η Κοινωνική Οικονομία να συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη, την ασφάλεια των τροφίμων, την ισότητα των φύλων, την προστασία του περιβάλλοντος και την παροχή υπηρεσιών υγείας. Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε η ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών ώστε μέσα στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, να τονισθεί η σημαντικότητα της Κοινωνικής κι Αλληλέγγυας Οικονομία, δεδομένου ότι η προσοχή που της δίνεται  είναι κατακερματισμένη και δεν ακολουθεί τις αυξανόμενες τάσεις όπως άλλοι αναπτυξιακοί τομείς.

Να σημειωθεί ότι η «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία» αναφέρεται σε οργανισμούς που έχουν σαφείς οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους και περιλαμβάνουν διάφορες μορφές συνεργασίας ή αλληλεγγύης, όπως για παράδειγμα οι συνεταιρισμοί, οι γυναικείες ομάδες αυτοβοήθειας, οι κοινωνικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, τα δίκτυα δίκαιου εμπορίου καθώς κι οι ενώσεων εργαζομένων στην άτυπη οικονομία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, όλες αυτές οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, παραγωγής και κατανάλωσης αναπτύσσονται  ως απάντηση στην αλματώδης κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική κρίση αλλά και παθογένεια. Έτσι, πολλές κυβερνήσεις και περιφερειακοί φορείς έχοντας επίγνωση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Κοινωνική κι Αλληλέγγυα Οικονομία στην ανάπτυξη,  έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ίδρυση και την λειτουργία επιχειρήσεων κι οργανισμών Κοινωνικής κι Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Κατά τη συζήτηση του περιγράμματος του προγράμματος ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015, τα Ηνωμένα Έθνη αναζήτησαν επιπλέον τρόπους για την ανάπτυξη και προώθηση των οικονομικών δυνατοτήτων της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ενδυνάμωσης και της κοινωνικο-πολιτικής χειραφέτηση της Κοινωνικής κι Αλληλέγγυας Οικονομίας, κάνοντας έτσι σαφές ότι στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών υπάρχει πλέον άπλετος χώρος για την ανάπτυξή της.

"Όσον αφορά τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, στα Ηνωμένα Έθνη έχουμε όλοι εμπλακεί ενεργά σε αυτή τη διαδικασία και προσπαθούμε, στα πλαίσια του δυνατού,  να καταστήσουμε σαφή το ρόλο των συνεταιρισμών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και προωθούμε την ιδέα, όχι σαν μια θεωρητική έννοια, αλλά σαν ένα πολύ συγκεκριμένο και πρακτικό βήμα, το οποίο αποτελεί μέρος μιας δέσμης μέτρων πολιτικής», δήλωσε η κα Wenyan Yang (Chief, Social Perspective on Development Branch, Division for Social Policy and Development, UN-DESA).