Προσλήψεις προσωπικού από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο στο πλαίσιο του έργου “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα". Μετά την έκδοση της με αριθμό 38/28-5-2012 εγκυκλίου των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνεχίζονται από σήμερα,  30-5-2012 ημέρα Τετάρτη, οι διαδικασίες επιλογής συμμετεχόντων/ωφελούμενων από τους Δικαιούχους της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013.

Read more ...

Αναμένεται άμεσα η επανεκκίνηση του προγράμματος για την Κοινωφελή εργασία μετά την γνωμοδοτική παρέμβαση της υπηρεσιακής κυβέρνησης η οποία περιληπτικά έχει ως έξης « Με τις διατάξεις του ν.2190/1994, ρυθμίζεται σε πάγια βάση η απαγόρευση προσλήψεων και μεταβολών υπηρεσιακής κατάστασης κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων. Όμως στο σχετικό άρθρο 14 δεν περιλαμβάνονται οι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ιδιωτικού τομέα και επομένως οι προσλήψεις που διενεργούνται από αυτούς δεν καταλαμβάνονται από την απαγόρευση των προσλήψεων του άρθρου 28 του ν. 2190/94». Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου.

Read more ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.  ΚΟΧ 88.905/1/2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής - Δήμος Περάματος» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ), στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν 25 άτομα  (βλ. παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Β).

Read more ...

Εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης κοινοτικών & άλλων πόρων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ε.π. «Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού» το πρόγραμμα για τη κοινωφελή εργασία που είχε υποβάλλει το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τον Δήμο Περάματος. Πρόκειται για τη δράση «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ για τη πόλη μου» η οποία αφορά τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων της περιοχής.

Read more ...

Ενημερώνονται οι Δικαιούχοι της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ότι κατόπιν υποδείξεως του ΑΣΕΠ , δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη ωφελουμένων, δεν αναρτώνται  πίνακες επιλογής, δεν υπογράφονται συμβάσεις πρόσληψης. Οι σχετικές διαδικασίες (προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων) που έχουν ήδη κινηθεί αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος έως την εκπνοή τους.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.

Σ’ αυτή την ενότητα θα βρείτε το ειδικό έντυπο -  αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (ΚΟΧ 1) το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε και να καταθέσετε μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εφ’ όσον ενδιαφέρεστε να απασχοληθείτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Υπενθυμίζεται ότι οι θέσεις εργασίας τις οποίες έχει προκηρύξει το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ, αφορούν ανειδίκευτους εργάτες για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων στο δήμο Περάματος .

Read more ...

Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 το οποίο χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή ωφελουμένων σε διαδικασίες πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα». Επίσης, δίνονται διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι προκειμένου να διασφαλίσουν την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Το κείμενο ακολουθεί τη διάρθρωση του εντύπου της αίτησης, ώστε να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στη συμπλήρωση των πεδίων της κάθε ενότητας.

Read more ...

Στα πλαίσια του προγράμματος για τη ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στο Πέραμα το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ» στα πλαίσια επικοινωνιακής δράσης για την Ανακύκλωση πραγματοποίησε ημερίδα ενημέρωσης του κοινού καθώς κι αφισοκόλληση σε όλα τα σημεία συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών στη πόλη και τα Δημοτικά Κτήρια.

Read more ...

Inspiring Acts of Everyday Kindness