Το ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ» δικαιούχος του προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ, αναρτά στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου την σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου την οποία καλούνται να υπογράψουν οι ωφελούμενοι του προγράμματος.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στo Πέραμα σήμερα ...................................................

Ο Εργοδότης

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ» δικαιούχος του προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ, καλούμενο κατωτέρω χάριν συντομίας «Εργοδότης» νομίμως εκπροσωπούμενο από την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Ξένια Κουτσογιάννη .

Ο Εργαζόμενος

......................................................................................................, του................................,

Κάτοικος...............................................................................................................................

ημερομηνία γέννησης ........./........./................., με ΑΜΚΑ ............................................

ΑΜ/ΙΚΑ......................................................... και ΑΦΜ ........................................................

καλούμενος κατωτέρω χάριν συντομίας «Εργαζόμενος»

δήλωσαν και συναποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

Χρόνος σύμβασης

1.Ο Εργαζόμενος προσλαμβάνεται από τον Εργοδότη προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του, με τη παρούσα σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από

........../.........../2012, έως ........./.........../2012 στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ και συγκεκριμένα τον ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.

Αντικείμενο της εργασίας

του Εργαζόμενου είναι ο καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων του δήμου Περάματος και πιο συγκεκριμένα:

 Περισυλλογή «με το χέρι» κάθε είδους αντικειμένων, απορριμμάτων και σκουπιδιών από τους χώρους πρασίνου.

 Απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων με την συνδρομή των οχημάτων του δήμου

 Αντικατάσταση ή/και επισκευή και επανατοποθέτηση φθαρμένων καλαθιών αχρήστων

 Απομάκρυνση ξερών χόρτων κλπ

 Διαλογή κάθε είδους ανακυκλώσιμων αντικειμένων, απορριμμάτων και σκουπιδιών και προώθηση τους στους χώρους ανακύκλωσης του δήμου

 Δημιουργία εύχρηστων σημείων ανακύκλωσης εντός των χώρων πρασίνου σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Η πιο πάνω περιγραφή του αντικειμένου εργασίας είναι ενδεικτική και προσαρμόζεται στις ανάγκες του Εργοδότη.

Περιοχή εργασίας

Κοινόχρηστοι χώροι: Μίκη Θεοδωράκη, Πρόνοιας, Αγίου Γεωργίου, Παραλίες: Λιμανάκι, Αρμός, Πρόνοια, Πλατείες: Δημητριάδη, Τζαρμμπατζόγλου, Ηρώων, Λαού, Λόφο: Προφήτη Ηλία καθώς και άλλων κοινόχρηστων δημοτικών χώρων που θα υποδειχθούν.

Επιμέλεια

Ο Εργαζόμενος υποχρεούται να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια στην εκτέλεση της ανατιθέμενης σ' αυτόν υπηρεσίας, να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες και εντολές των προϊσταμένων του, να περιφρουρεί και προάγει με κάθε τρόπο τα συμφέροντα του εργοδότη και να αφιερώνει την πείρα και τις γνώσεις του για την ευόδωση της εργασίας του. Αδιαφορία του Εργαζόμενου περί την εκπλήρωση των εκ της παρούσης συμβάσεως υποχρεώσεων του συνιστά σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων του Εργαζόμενου.

Συμφωνείται επίσης και συνομολογείται ότι ο εργαζόμενος αποδέχεται τις διαδικασίες, τον τρόπο εργασίας, συνεργασίας όπως του επεξηγήθηκαν από τον Εργοδότη, προς τις οποίες και υποχρεώνεται να συμμορφώνεται απόλυτα.

Ομοίως συμφωνεί κι αποδέχεται να συμμορφώνεται προς τα ημερήσια προγράμματα εργασίας καθώς και προς τις εντολές που δίνονται από τον Εργοδότη.

Ωράριο εργασίας

Η απασχόληση είναι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης είναι συνεχές από 08:00 μέχρι 16:00, δηλαδή 40 ώρες εβδομαδιαίως.

Αμοιβή

Σύμφωνα με A) το άρθρο 89 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/5-8-2011) περί καθορισμού της αμοιβής απασχολουμένων σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και β) τη παράγραφο 1.7 της πρόσκλησης με Κωδικός 37 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 : «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ, το ποσό της αμοιβής χρηματοδοτείται 100% από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο), μέσω του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και είναι επιδοματικό.

Ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως άλλως και όχι πλέον των 625 ευρώ μηνιαίως κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης .

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους, καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που καταρτίζεται με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄/15-3-2010) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α'/6-11-2001).

Ο Εργοδότης εκτός από τα καταβαλλόμενα ποσά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν υποχρεούται να καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή στα απασχολούμενα πρόσωπα.

Καθεστώς χρηματοδότησης – τρόπος πληρωμής

Ο εργαζόμενος δηλώνει ότι γνωρίζει και κατανοεί σαφώς ότι η πληρωμή των δεδουλευμένων δεν γίνεται από ίδιους πόρους του Εργοδότη αλλά χρηματοδοτείται απευθείας κι αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ορίζεται εδώ ότι η αμοιβή του εργαζόμενου θα καταβάλλεται την 1η κάθε μήνα σε πέντε ισόποσες δόσεις των 625€ η κάθε μια, αποκλειστικά και μόνον με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που εργαζόμενος δηλώνει εδώ,

με αριθμό ΙΒΑΝ .......................................................................................

που τηρεί στην Τράπεζα .........................................................................

στο όνομά του .........................................................................................

Η κατάθεση αποδεικνύεται από εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας το οποίο και θα παραδίδεται στον εργαζόμενο στον χώρο εργασίας του.

Τέλος ο εργαζόμενος δηλώνει ότι γνωρίζει και κατανοεί σαφώς ότι η πληρωμή των δεδουλευμένων του γίνεται με αυτόματη πίστωση του λογαριασμού του -με πάγια εντολή- από τον ειδικό λογαριασμό τον οποίο τηρεί ο εργοδότης στη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου έργου.

Για την απόδειξη της πιο πάνω συμφωνίας συντάχθηκε το παρόν σε (2) πρωτότυπα που βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, ο καθένας από τους οποίους πήρε ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Inspiring Acts of Everyday Kindness