Το ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ» ανακοινώνει την με  αριθμ. 88.905/01/2012 πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά – ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.). Πρόκειται για τη δράση «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» η οποία αφορά τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων της περιοχής.

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από την Δευτέρα 11/6/2012 έως και την Τετάρτη 20/6/2012 από τις 9π.μ. έως 2μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο γραφείο εξυπηρέτησης του Ινστιτούτου στη διεύθυνση Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1, Νίκαια Επίσης οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ 42, ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, 19001 Κερατέα με την ένδειξη «Για το πρόγραμμα  «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΜΟΥ». Τηλέφωνο επικοινωνίας 2177355586 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καμία αίτηση, προσωπική ή ταχυδρομική, δεν θα γίνει δεκτή και δεν θα εξεταστεί, εφόσον έχει κατατεθεί ή αποσταλεί (με σφραγίδα ταχυδρομείου) πριν την παραπάνω ημερομηνία έναρξης ή μετά την ημερομηνία λήξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στο γραφείο εξυπηρέτησης στη διεύθυνση Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1, Νίκαια  β) στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, στον παρακάτω δεσμό  http://www.endiaferomai.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=130 γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)  και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων, Διαγωνισμών Φορέων, Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Inspiring Acts of Everyday Kindness