Αναμένεται άμεσα η επανεκκίνηση του προγράμματος για την Κοινωφελή εργασία μετά την γνωμοδοτική παρέμβαση της υπηρεσιακής κυβέρνησης η οποία περιληπτικά έχει ως έξης « Με τις διατάξεις του ν.2190/1994, ρυθμίζεται σε πάγια βάση η απαγόρευση προσλήψεων και μεταβολών υπηρεσιακής κατάστασης κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων. Όμως στο σχετικό άρθρο 14 δεν περιλαμβάνονται οι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ιδιωτικού τομέα και επομένως οι προσλήψεις που διενεργούνται από αυτούς δεν καταλαμβάνονται από την απαγόρευση των προσλήψεων του άρθρου 28 του ν. 2190/94». Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου.

ΑΔΑ: Β49ΖΝ-3ΟΘ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αθήνα 28 Μαΐου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ                 Αρ. Πρωτ. οικ. 21227
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τηλέφωνο: 210/5271400

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ:
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Παπαηλιού
Τηλέφωνο : 2131313270

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ
Ταχ.Διεύθυνση: Σταδίου 27
Ταχ.Κώδικας: 101 83 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Ζωγοπούλου
Τηλέφωνο: 2131364375

Προς:
1. Όλα τα Υπουργεία
Διευθύνσεις Διοικητικού
2. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού
(με την παράκληση να ενημερώσουν
τους φορείς αρμοδιότητάς τους)
3. Α.Σ.Ε.Π.
Πουλίου 6, τ.κ. 115 23 Αθήνα

Εγκύκλιος αριθμ. 38

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις προσωπικού από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο, στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».

Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4024/2011, προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την εκτέλεση του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ).
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με συμπράττοντες φορείς κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, και ιδίως τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα.

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/1994, ρυθμίζεται σε πάγια βάση η απαγόρευση των προσλήψεων και μεταβολών υπηρεσιακής κατάστασης κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου.

Στη διάταξη του άρθρου 14 του ν.2190/94 δεν περιλαμβάνονται οι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ιδιωτικού τομέα και επομένως οι προσλήψεις που διενεργούνται από αυτούς δεν καταλαμβάνονται από την απαγόρευση των προσλήψεων του άρθρου 28 του ν. 2190/94.

Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του ν.4024/2011 για το προσωπικό που θα προσληφθεί σε εκτέλεση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του ΕΣΠΑ, το ΑΣΕΠ ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των διαδικασιών επιλογής συμμετεχόντων/ωφελούμενων από τους Δικαιούχους των ανωτέρω προγραμμάτων, ιδίως ως προς την έγκριση της πρόσκλησης – ενημέρωσης προς τους δυνητικά ωφελούμενους (ανακοίνωση πρόσληψης), τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης που καταρτίζουν οι δικαιούχοι, καθώς και την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες κατά των ανωτέρω πινάκων.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Γραφείο κ. Υπουργού
2.Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
3.Γεν. Δ/ντη Τοπικής Αυτοδιοίκησης
4.Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ (2)

Inspiring Acts of Everyday Kindness