Το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ συνεργάζεται με την UNESCO Πειραιά και Νήσων και τέσσερεις ακόμα οργανώσεις από τη Sofia της Βουλγαρίας, το Pitesti της Ρουμανίας, τη Chrzanow της Πολωνία και το Cagliari της Ιταλίας για τη δημιουργία ενός φόρουμ μεταξύ των γενεών, με τη συμμετοχή των ηλικιωμένων, ενηλίκων και νέων από πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις στ πλαίσια του «Ευρωπαϊκού Έτους για την Ενεργό Γήρανση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών».

Είναι πλέον στατιστικά αποδεδειγμένο ότι το μέσο προσδόκιμο ζωής των ευρωπαίων πολιτών αυξάνει συνεχώς ενώ, την ίδια στιγμή, το ποσοστό των γεννήσεων διαρκώς μειώνεται, γεγονός που αλλάζει σημαντικά τη δημογραφία των ευρωπαϊκών κρατών μελών δημιουργώντας πολλαπλές προκλήσεις με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές.

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κηρύξει το 2012 ως «Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό Γήρανση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών». Ενεργός γήρανση σημαίνει να γερνά κανείς με καλή υγεία, ως πλήρες μέλος της κοινωνίας, αισθανόμενος ότι έχει εκπληρώσει το χρέος του ως προς την εργασία, πιο ανεξάρτητος στην καθημερινή ζωή και πιο ενεργός ως πολίτης. (Http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=en).

Οι στόχοι του Φόρουμ των γενεών είναι:

- Να ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ των γενεών σε τοπικό επίπεδο
- Να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των πολιτών διαφόρων ηλικιών από διάφορες χώρες και πόλεις
- Να παράγει και να προωθήσει την αλληλεγγύη και τον διάλογο μεταξύ των γενεών.

Η δράση θα ασχοληθεί με θέματα ενεργού γήρανσης, διαλόγου μεταξύ των γενεών, αλληλεγγύη, διαγενεακή μάθηση και συμμετοχή των ηλικιωμένων στην κοινωνία, τα οποία είναι θέματα που σχετίζονται με την ενεργό γήρανση όπως προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, το έργο θα ασχοληθεί με θέματα όπως: Τρίτη ηλικία και εθελοντική εργασία, οι πολίτες τρίτης ηλικίας και οικογενειακό νοικοκυριό, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την τρίτη ηλικία, ελεύθερο χρόνο, αθλητισμό, ταξίδια και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες και φυσικά με τη διαγενεακή μάθηση.

Η δράση αποσκοπείσ την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την δημιουργία ενός βιώσιμου φόρουμ γενεών και εντάσσεται στους γενικούς στόχους του προγράμματος "Ευρώπη για τους Πολίτες"
- Προσφέρει στους πολίτες όλων των ηλικιών την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συμμετάσχουν στον διαπολιτισμικό διάλογο, για μια Ευρώπη των πολιτών για τους πολίτες.
- Αναδεικνύει κοινωνικές αξίες όπως ο σεβασμός, η ανεκτικότητα, η αμοιβαία κατανόηση, η συνεργασία των πολιτών με έμφαση στη διάσταση της ηλικίας, ενώ ταυτόχρονα προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής ένταξης ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και πολιτισμικό υπόβαθρο.
- Αναπτύσει νέες μεθόδους ικανές να προωθούν την ενεργό αλληλεπίδραση και συζήτηση μεταξύ των πολιτών σχετικά με το ζήτημα της ενεργού γήρανσης.
- Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό επίπεδο για τη διαμόρφωση απόψεων πάνω στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση οι οποίες και θα απευθυνθούν στους φορείς χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Inspiring Acts of Everyday Kindness