Η διαδικασία επιλογής ωφελουμένων λαμβάνει υπόψη της τον προσδιορισμό των αναγκών, κινήτρων, δυνατοτήτων, τυπικών και άτυπων επαγγελματικών προσόντων κι επιθυμιών των ωφελούμενων και καταλήγει στην κατάρτιση του ατομικού σχεδίου δράσης για την προώθηση τους στην απασχόληση ή στην επιχειρηματικότητα. Η δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: Στελέχη του Ομίλου και εξειδικευμένοι επαγγελματικοί σύμβουλοι προώθησης στην απασχόληση θα διερευνήσουν κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με τους ωφελούμενους:

Την προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση,
Το είδος και την έκταση των προβλημάτων απασχόλησης που αντιμετωπίζουν
Τα τυπικά και άτυπα προσόντα και τις ικανότητες τους
Τη συνάφειά με τα αντικείμενα απασχόλησης που υποστηρίζει η δράση
Τα κίνητρα για απασχόληση και το βαθμό δέσμευσής τους στο έργο
Τις ανάγκες συμβουλευτικής ψυχολογικής υποστήριξης
Τις προσδοκίες τους και τις επιθυμίες τους στον επαγγελματικό τομέα

Η αξιολόγηση θα συμβάλλει στην αποσαφήνιση των ατομικών στόχων και δυνατοτήτων. Βάσει της αξιολόγησης θα καταρτιστεί το ατομικό σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει

Προσωπικό στόχο για προώθηση στην απασχόληση ή στην επιχειρηματικότητα
Ανάγκες κατάρτισης
Ανάγκες συμβουλευτικής ψυχολογικής υποστήριξης
Σχέδιο προώθησης στην απασχόληση ή επιχειρηματικότητα
Χρονοδιάγραμμα
Αναμενόμενα αποτελέσματα
Σχέδιο υποστήριξης κατά την απασχόληση ή την έναρξη επιχείρησης

Inspiring Acts of Everyday Kindness