Μελετήστε με προσοχή τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα άτομα που αναφέρονται στο τέλος της σελίδας προκειμένου να λύσετε τυχόν απορίες σας. Όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής ωφελουμένων ανατρέξετε στην ειδική ανάρτηση στην ίδια ενότητα. (ΤΟΠΣΑ) . Για παραλαβή / υποβολή αιτήσεων ακολουθείστε τις οδηγίες.  Συμβουλευτείτε και την επίσημη ιστοσελίδα της δράσης www.kas-prooptiki.gr
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στην Πράξη είναι:
Ι. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες
1. Συμπληρωμένη φόρμα της αίτησης συμμετοχής
2. Συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση
3. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει την νόμιμη παραμονή στη χώρα.

ΙΙ. Επιπλέον για τους ανέργους:
1.Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ

ΙΙΙ. Επιπλέον για του Νέους Επιστήμονες
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Θεωρημένο αντίγραφο Έναρξης Επιτηδεύματος
3. Θεωρημένο αντίγραφο Μεταβολής Έδρας (εάν απαιτείται)
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκούσατε ατομικό επάγγελμα και δεν συμμετείχατε σε επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχετε ιδρύσει Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) ή/και Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.
6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
7. Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α' (για τους άνδρες)
8. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2013. (Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωσηαπό ΚΕΠ)

IV. Επιπλέον για τους Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ
1. Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ
2. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2013. (Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση από ΚΕΠ, ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση)

V. Τα προαιρετικά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στην Πράξη είναι:
1. Τίτλοι σπουδών
2. Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας
3. Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Υπολογιστών

ΣΤ. Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής – Πληροφοριακού Υλικού
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το παράρτημα, το έντυπο της αίτησης συμμετοχής καθώς και πρόσθετες πληροφορίες στην έδρα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΚΑΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1, 18454 Νίκαια, τηλ: 210 4967757, ή ηλεκτρονικά από τις κάτωθι ιστοσελίδες:
• www.kas-prooptiki.gr
• www.unescopireas.gr

Inspiring Acts of Everyday Kindness